top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Schwabo Zrt. (székhely: 1106, Budapest, Bogáncsvirág utca, 5-7 sz, Cégjegyzékszám: 01-10-044615, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 12678055-2-42 ​) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hatályos cégkivonat szerint a Schwabo Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a jogszabályok szerint kiskereskedelmi tevékenységet, valamint csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Schwabo Zrt.
Székhely és levelezési cím: 1106, Budapest, Bogáncsvirág utca. 5 – 7.
Telefonszám: +36 1 323 2692
 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Partnernek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • vezetéknév,

  • keresztnév,

  • értesítési telefonszám,

  • saját e-mail cím,

  • jelszó,

  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

 3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3 A Trafikpapír Webáruház a Partnerektől semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a Partner ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy igényeinek jobb kiszolgálása érdekében Szolgáltató számítógépén süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A sütiket a Partner képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Partner tudomásul veszi, hogy a Trafikpapir Webáruház ún. rövid időtartamú sütiket (= session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (= long term cookies) használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig a Partner használja a Webáruházat, azt követően törlődnek. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje a Partner által használt internetböngésző beállításaitól is függ. A Partner tudomásul veszi, hogy a Trafikpapir Webáruház funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ konverziós sütiket (= conversional cookies), melyek lehetővé teszik az egyes értékesítési csatornáink elemzését, követő sütiket (= tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé; vásárlási szokásokat követő sütiket (= remarketing cookies), amelyek alapján a Partner személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap; analitikus sütiket (= analytical cookies), amelyek a Partner honlaphasználati szokásait követi; valamint nélkülözhetetlen sütiket (= inevitable cookies), amelyek alapfunkciókal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a www.trafikpapir.hu Internetes oldalon (a továbbiakban:Trafikpapir Webáruház) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

4.2. Az adatkezelés célja a Trfikapir Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Partner által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és szoftvereinkkel tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt esetenként) biztonsági másolatokat képezünk és tárolunk. A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

 

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.


4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Partner e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Partner általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.


5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.


5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Webáruházba történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.


6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja a Partner részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus számla kiállítása, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre küld, személyes átvétel estén pedig a Partner számára kézbesít.


6.3. A fentieken túl a Partnerre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Partner hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Partner bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Partner jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.


7.2. Szolgáltató a Partner kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.


7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1108, Bogáncsvirág utca. 5-7.

Ügyfélszolgálat: +36 1 323 2692


A Partner bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.7.4. A Partner bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Partner a Webáruházban maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.


7.5. A Partner az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.


7.6. Amennyiben a Partner szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Trafikpapir  Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Partnerrel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.


8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Partner azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.


8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Partner kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a Partner aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Partner által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Partnert tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Partnerek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Partner a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.


Budapest, 2021. május 14.

bottom of page